Hur skiljer man sig

Den som vill skilja sig ska vända sig till tingsrätten...

Hur skiljer man sig

Den som vill skilja sig ska vända sig till tingsrätten. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Tingsrätten kan även besluta i andra frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör vårdnad om barn och barns boende och rätt till umgänge.

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt.  Om ni vill, kan ni dock få betänketid innan ni skiljer er. Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.