Skillsmässa och bodelning

Om en eller båda personer som ingått äktenskap i Sverige..

Om en eller båda personer som ingått äktenskap i Sverige vill skiljas kan man välja att göra det.
I vissa fall måste man dock vänta minst sex månader innan man rent juridiskt betraktas som skilda en s.k. ”betänketid”.

Betänketid ska gälla i följande fall:

  • Ni vill båda ha betänketid. Ni kan då begära betänketid hos tingsrätten när ni ansöker om skilsmässa.
  • Endast en av er vill skiljas. Om ni inte är överens om att skilja er måste ni alltså vänta sex månader innan skilsmässan går igenom rent juridiskt. Tanken med detta är att undvika förhastade skilsmässor.
  • Ni eller någon av er har ett barn som är under 16 år och som bor med er. Barnet kan antingen vara gemensamt eller från ett tidigare förhållande. Betänketid gäller i detta fall oavsett om ni är överens om att skilja er eller inte.

Har ni bott isär i minst två år kan dock domstolen döma till skilsmässa utan betänketid. Då behöver ni bifoga ett särlevnadsintyg.

Vill ni fortfarande skiljas efter betänketiden måste ni begära fullföljd.

När minst 6 månader har gått kan ni, tillsammans eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan om ni fortfarande vill skilja er. Exakt datum står på tingsrättens beslut om betänketid.

Skicka blanketten till den domstol som har beslutat om fullföljd och handlägger skilsmässan.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. Har ni inte skickat in fullföljd inom 12 månader behöver ni på nytt ansöka om skilsmässa om ni vill skilja er.

Så begär man skilsmässa

En skilsmässa börjar alltid med att ni antingen gemensamt  eller en i paret enskilt skickar in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Ansökningsavgiften är för närvarande 900kr

För att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan behöver ni bifoga personbevis för skilsmässa för er båda. Personbevisen beställer ni via Skatteverket. Ange att det gäller skilsmässa.

Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten i den ort där ni eller någon av er var folkbokförd den 1 november förra året. Om ingen av er bor i Sverige ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Skriv under eller signera ansökan digitalt.

Bodelning

När ni skiljer er ska ni vanligtvis också göra en bodelning. En bodelning innebär att ni räknar upp era respektive tillgångar som ej utgör enskild egendom och gör avdrag för era respektive skulder. Därefter lägger ni samman värdet på dessa och får då fram det totala värdet på era tillgångar efter avdrag för era skulder. När ni gjort detta delar ni det totala värdet i två lika delar. Du har då rätt till den ena halvan av värdet och din make/maka den andra halvan.

De gemensamma tillgångarna i ett äktenskap kallas för giftorättsgods. Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen och ska alltså inte delas lika mellan er.

De två vanligaste exemplen på hur egendom blir enskild och alltså ska hållas utanför bodelningen är:

  • Genom äktenskapsförord: Ni har tillsammans skrivit ett äktenskapsförord (ett slags avtal) med innebörden att era respektive tillgångar eller en del av era tillgångar ska betraktas som enskild egendom istället för giftorättsgods.
  • Genom testamente, arv eller gåva: Egendom som ni mottagit genom testamente eller arv eller som gåva och som ni mottog med villkoret att egendomen ska betraktas som enskild egendom, är enskild egendom istället för giftorättsgods.


Man kan göra bodelning när ansökan om att skilja er kommit in till tingsrätten även om det är en betänketid innnan skilsmässan går igenom. Det finns dock ingen tidsgräns för när en bodelning ska göras men det är oftast enklast att göra bodelningen så snart som möjligt.

Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska värderas och fördelas i bodelningen, finns möjligheten att ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare.

ansökan ska du ange ditt och din motparts

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • adresser
  • e-postadresser.

Bägge parter är skyldiga att betala ersättning till bodelningsförrättaren och som regel delas kostnaden lika. En bodelningsförrättare bör användas endast i situationer när det verkligen inte går att komma överens, eftersom det snabbt kan bli dyrt.